RODO

Administratorem danych osobowych jest: 
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych s.c. 
os. Stefana Batorego 38A 
60-687 Poznań 
NIP 9720944596


Cel przetwarzania danych osobowych:

Celem przetwarzania jest zapewnienie organizacji pracy oraz spełnienie wymogów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Podstawy prawne:

(art. 9 ust. 2 lit. h RODO); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej; Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;


Informacja w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających na nagrywaniu rozmów telefonicznych w ramach świadczenia usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w celu umówienia się na wizytę w POZ oraz udzielenia porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.


Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania:

Nagrania będą przechowywane do 2 tygodni.


Prawa osób oraz przetwarzanie danych:

Osoba nagrana podczas rozmowy ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


Kontakt z administratorem danych osobowych kontakt@przychodnia-batorego.pl  z tytułem maila „administrator danych osobowych”